Мисия, визия и aктивности

Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология (БААСТ) е част от Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).

Тясното сътрудничество на асоциацията с европейски и световни организации, ежегодното провеждане на курсове и форуми дава възможност на членовете на асоциацията непрекъснато да повишават образователното и квалификационното си ниво, като се запознават с последните новости и техники в областта на артроскопията и спортната травматология.

БААСТ насърчава сътрудничеството с европейските специализирани в областта на артроскопията дружества и установяването на тесни връзки с международните общества и специалисти в областта.

МИСИЯ

Мисията на БААСТ е повишаване на образователно квалификационното ниво на хирурзите, подпомагане на професионалната реализация и насърчаване обмена на научни знания и опит в областта на превенцията, консервативното и хирургично лечение с фокус върху артроскопското лечение на заболявания и спортни травми, свързани с мускулно-скелетната система.

ВИЗИЯ

БААСТ е асоциация създадена като професионална организация целяща обмен на опит между научните, професионалните и пациентски организации работещи в областта на артроскопията и спортната травматология. Основните дейности на БААСТ включват:

  • Предстаянето на най-съвремените методи и техники на работа в областта на ортопедията и мускулно-скелетната травматология
  • Насърчаване на научните изследвания и обучението по артроскопия и спортна травматология
  • Обмен на научен опит и подобряване на образованието и обучението на членовете на асоциацията

АКТИВНОСТИ

В изпълнение на своите мисия и визия БААСТ организира ежегоден форум, в който участват европейски и световни специалисти в сферата на артроскопията и спортната травматология, които популяризират съвременни научни и практически постижения. Форумът има няколко сесии, в които се включват научни лекции и презентации, представяне на клинични случаи и техники на работа, както и live-surgery, което е предпоставка за обмен на практически техники и умения в областта на ортопедията и спортната травматология.

БААСТ организира и програма за обучение в областта на артроскопията и спортната травматология – Lyon school of knee surgery travelling fellowship, чрез което се стимулират младите ортопеди в областта да се обучават и да черпят практически опит от водещи специалисти по артроскопия и спортна травматолгия в една от най-престижните школи за обучение в Европа, както и да възобнови научната и приятелска връзка между българското артроскопско общество и световно известната и призната Лионска школа за колянна хирургия.