УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БААСТ

*Членуването в БААСТ е подчинено на условията за членство в БОТА, както и на Устава и вътрешните правила на асоциацията, както следва:

Права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат д физически и юридически лица. В дружеството има редовни, почетни членове и кореспонденти
(2) Редовен член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав
и плаща редовно членския си внос.
(3) Редовен член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което
споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е лекар или
специалист с висше образование, който работи в областта на ортопедията и
травматологията и сродните и дисциплини, изпълнява неговия устав и плаща редовно
членския си внос.
(4) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други
1,а в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права
да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Чл. 9. Всеки редовен член на сдружението има право:
да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на
управление;
да бъде информиран за дейността на сдружението;
да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
да избира и да бъде избиран като делегат на национални и
конгреси и конференции
Чл. 10. Всеки редовен член на сдружението е длъжен:
да внася редовно определения членски внос;
да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите
да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на
обществен авторитет;
да полата усилия за повишаване равнището на общомедицинските и специалните
си знания, да следи постиженията в специалността;
да участва активно в дейността на сдружението (клона, секцията), като посещава
редовно събранията и изнася пред тях съобщения, доклади резултати от научните
си проучвания и резултати от своята практическа дейност;
да бъде образец за морално и професионално поведение.
Чл. 11. (1) За почетни членове на сдружението могат да се провъзгласят:
А/ Български граждани, които имат особени научни трудове и постижения в областта на ортопедията и травматологията;
Б/ Чуждестранни учени, известни със своите постижения в областта на о ртопедията и травматологията или които имат решаващи реални заслуги за развитието на българската ортопедия и травматология.
(2) Почетните членове се предлагат по ред утвърден от Съюза на учените в България и Българския лекарски съюз и избират от Общото събрание на сдружението. При тържествена обстановка им се връчва грамота за почетно членство. Тесе освобождават от внос и всички други вноски за участие в прояви, организирани от сдружението.
Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание, отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
с едностранно волеизявление до сдружението;
със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
с изключване;
с прекратяването на юридическото лице – член на сдружен ието;
при отпадане.
При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия
или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на
счетоводен отчет от общото събрание. В случай па непогасени задължения на бившия член
към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на
Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по
нататъшното членство несъвместимо или при доказано по установения ред нарушение на
моралния кодекс на медицинските работници.
Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски
внос и неучастие в дейността на сдружението. Системно неплащане на членски внос е
налице, когато дължимия членски внос за годината не е платен до края на първото
тримесечие на следващата година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по и с надлежно решение, с което се прекратява членството.